www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Büyü Duaları » Büyüden Korunmak İçin Dua

1 – Fatiha

Elif lam mim. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun. 3 – Ve ilahüküm ilahüv vahıd* La ilahe illa hüver rahmanür rahıym. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun.

17 – Bismillahirrahmanirrahıym.Elif-Lâm-Mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu ındehu illa bi iznih, ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şeyin min ılmihi illa bi ma şae, vesia kürsiyyühüs semavati vel erda* 3-ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.
La ikrahe fid dini kad tebeyyener ruşdü minel ğayy, fe men yekfür bit tağuti ve yü’min billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha, vallahü semiy’un aliym. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur, Vellezine keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat, ülaike ashabün nar, hüm fiha halidun.

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr.La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

7 – Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü’minıne raufür rahıym.

7 – Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Bismillahirrahmanirrahim.
21-Bismillahi evvelihi ve ahırih
Bismillahish shafi, Bismillahil kafi , Bismillahil muafi.
Bismillahir rahime rahim, Bismillahil karime karim. Bismillahish sharife sharif.
Bismillahilezi Lâ ilâhe illa huvel hayyül kayyum. Bismillahillezi lâ ilâhe illa huve zülcelali vel ikram
21 – Bismillahillezi la yeddurru meaismihi shey’un fil ardi va la fis semai ve huves semiul alim.

3 – Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuziğ kulubena ba de iz hedeytena ve hep lena min ledünke rahmeten. 3 – Inneke entel vehhab.Ve kül cael kakku ve zehekal batilu innel batile kane zehuka. Rabbena inneke caimun nasi li yevmin la raybe fihi innallahe la yuhlifül miad. Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la yezıdüz zalimine illa hasara. 3 – Fe bi zalike fel yefrahü.
3 – Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym.
Lev enzelna hazelkur’ane ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi le’allehum yetefekkerune. Huvallahulleziy la ilahe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmanur rahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve el melikul kuddusus selamul mu’minul muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbiru. Subhanallahi amma yuşrikune. Huvallahul halikul bariyul musavviru lehum esmaul husna yusebbihu lehu ma fiys semavati vel’ardı.
3 -Ve huvel’aziyzul hakiymu.

11 – Bismillahir rahmanir rahiym. Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. 3 – Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad

7 – Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e’uzü bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. 3 – Ve min şerrin neffasati fiyl’ukad.
Ve min şerri hasidin iza hased

7 – Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e’uzü bi rabbin nas. Melikin nas İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiy sudurin nas. 3-Minel cinneti ven nas.
10 – Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme Sahhan Sahhan Sahhan. Vehhan, Behhan. 3 – Ha Mim. La yünsarune
21 – Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun.
3 – Kaf ha ya ayn sad. 3 – Ha mim ayn sin kaf.
La yüsad daune anha vela yünzifun. 3 – Ya Rabbi. 141 – Allahu Kahirun Allahu Kadirun
7 – Hüvellah Allahü rabbi la şerike leh. ve la hovle va la kuvveta illa billah aliyul aziym.
Allahümme; Kafi , Kafi , Kafi. Ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Kerimu , ya Letifu , ya Fettahu, ya Rezzaku, ya Meliku, ya Kuddusu, ya Selamu, ya Mü’minu, ya Müheyminu, ya Azizu, ya Cebbaru, ya Mütekebbiru, ya Halıku, ya Bariu ya Musavviru, ya Gaffaru, ya Kahharu, ya Vehhabu, ya Alimu, ya Kabıdu, ya Basıtu, ya Hafıdu, ya Rafiu, ya Muizu, ya Müzillu, ya Basiru, ya Semiu, ya Hakemu, ya Adlu, ya Habiru, ya Halimu, ya Azimu, ya Gafuru, ya Şekuru, ya Aliyyu, ya Kebiru, ya Hafizu, ya Mukitu, ya Hasibu, ya Celilu, ya Rakibu, ya Mücibu, ya Vasiu, ya Hakimu, ya Vedudu, ya Mecidu, ya Baisu, ya Şehidu, ya Hakku, ya Vekilu, ya Kaviyyu, ya Metinu, ya Veliyyu, ya Hamidu, ya Muhsi, ya Mübdi, ya Muidu, ya Muhyi, ya Mümitu, ya Vacidu, ya Macidu, ya Vahidu, ya Samedu, ya Kadiru, ya Muktediru, ya Mukaddimu, ya Muahhiru, ya Evvelu, ya Ahiru, ya Zahiru, ya Batınu, ya Vali, ya Müteali, ya Berru, ya Tevvabu, ya Müntakimu, ya Afüvvu, ya Raufu, ya Muksitu, ya Camiu, ya Ganiyyu, ya Muğni, ya Maniu, ya Darru, ya Nafiu, ya Nuru, ya Hadi, ya Bediu, ya Baki, ya Varisu, ya Reşidu, ya Saburu , Hayyu, ya Kayyumu, ya Bedios semavati ,ya Malikül Mülki, ya Zül Celalil vel İkramu 1000 – ya Allahu ya Hu ; 1001 de ya ilaha illallahu
Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn Dua – Bi rehmatilka Ekramel ekramine, ve Erhamer Rahimine.

Medyum Olcay’a Hemen Soru-Cevap

Adınız (zorunlu)

Dua Başlığı(Bulunduğu Sayfadakini Yazın)

Epostanız (zorunlu)

İletiniz

Bir önceki yazımız olan Büyü Bozacak Dualar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arama Sonuçları:

  • şeddeli en nafiu duası
  • sahhan duası
  • ya varisu

© 2011 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask