www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Büyü Duaları » Büyüyü Kesin Bozan Dualar

Bismillahirrahmanirrahim
1. Yasın
2. Vel kur’anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratım müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahıym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8. İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn >>>> üfür
21kereokunacak ayetler
Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikınFe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melunFe ğulibu hünalike venkalebu sağırınVe ülkıyes seharatü sacidın
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidınVe yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim mustekîm.
İnne haza le huvel fevzul azîm.
Hakkan aleyna nüncil müminin
Ve kane hakan aleyna nasrul müminin
İnnehu kane mensura
Kalellezi indehu ilmum minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk,
ve ufevvidu emri ilellah, innellahe basirum bil ibâd.
Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar
1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi( filan ibni filan),ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül azim

13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
16. Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın>>>>üfür
21kereokunacak ayetler
Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikınFe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melunFe ğulibu hünalike venkalebu sağırınVe ülkıyes seharatü sacidın
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidınVe yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim mustekîm.
İnne haza le huvel fevzul azîm.
Hakkan aleyna nüncil müminin
Ve kane hakan aleyna nasrul müminin
İnnehu kane mensura
Kalellezi indehu ilmum minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk,
ve ufevvidu emri ilellah, innellahe basirum bil ibâd.
Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar
1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi filan ibni filan,ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül azim

3kere> elvahan 3kere > elaccele 3kere > essaate >>>üfür

18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
21. İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
22. Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
24. İnnı izel le fı dalalim mübın >>>> üfür

21kereokunacak ayetler
Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikınFe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melunFe ğulibu hünalike venkalebu sağırınVe ülkıyes seharatü sacidın
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidınVe yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim mustekîm.
İnne haza le huvel fevzul azîm.
Hakkan aleyna nüncil müminin
Ve kane hakan aleyna nasrul müminin
İnnehu kane mensura
Kalellezi indehu ilmum minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk,
ve ufevvidu emri ilellah, innellahe basirum bil ibâd.
Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar

1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi filan ibni filan,ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül azim

3kere> elvahan 3kere > elaccele 3kere > essaate >>>>üfür

25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32. Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35. Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43. Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46. Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın >>> üfür
21kereokunacak ayetler
Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikınFe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melunFe ğulibu hünalike venkalebu sağırınVe ülkıyes seharatü sacidın
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidınVe yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim mustekîm.
İnne haza le huvel fevzul azîm.
Hakkan aleyna nüncil müminin
Ve kane hakan aleyna nasrul müminin
İnnehu kane mensura
Kalellezi indehu ilmum minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk,
ve ufevvidu emri ilellah, innellahe basirum bil ibâd.
Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar

1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi filan ibni filan,ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül azim

3kere> elvahan 3kere > elaccele 3kere > essaate>>> üfür

48. Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
50. Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym >>> (818kere oku üfür)
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60. Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn>>> üfür

21kereokunacak ayetler
Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikınFe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melunFe ğulibu hünalike venkalebu sağırınVe ülkıyes seharatü sacidın
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidınVe yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim mustekîm.
İnne haza le huvel fevzul azîm.
Hakkan aleyna nüncil müminin
Ve kane hakan aleyna nasrul müminin
İnnehu kane mensura
Kalellezi indehu ilmum minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk,
ve ufevvidu emri ilellah, innellahe basirum bil ibâd.
Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar
1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi filan ibni filan,ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül azim

3kere> elvahan 3kere > elaccele 3kere > essaate>>> üfür

61. Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66. Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
69. Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn >>>> üfür …

21kereokunacak ayetler
Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikınFe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melunFe ğulibu hünalike venkalebu sağırınVe ülkıyes seharatü sacidın
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidınVe yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim mustekîm.
İnne haza le huvel fevzul azîm.
Hakkan aleyna nüncil müminin
Ve kane hakan aleyna nasrul müminin
İnnehu kane mensura
Kalellezi indehu ilmum minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk,
ve ufevvidu emri ilellah, innellahe basirum bil ibâd.
Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi filan ibni filan,ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül azim

70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75. La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın >>> üfür …

21kereokunacak ayetler
Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikınFe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melunFe ğulibu hünalike venkalebu sağırınVe ülkıyes seharatü sacidın
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidınVe yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim mustekîm.
İnne haza le huvel fevzul azîm.
Hakkan aleyna nüncil müminin
Ve kane hakan aleyna nasrul müminin
İnnehu kane mensura
Kalellezi indehu ilmum minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfuk,
ve ufevvidu emri ilellah, innellahe basirum bil ibâd.
Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar
1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi filan ibni filan,ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül azim

3kere> elvahan 3kere > elaccele 3kere > essaate >>> üfür

78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82. İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun>>> üfür

Not =bu ayete gelince >>>Selamün kavlem mir rabbir rahıym>>> (818kere oku üfür).

bu yasinin son 2 ayetini İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun (83kere)kere tekrar eteceksin.
ve sonunda

129 kere Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym innallahe yefalü ma yürid tarfatülayn….
1 kere okunacak olan azamet>>> serian acileten ve ecibu ya müvekkiline meliketi ve hadimu ve hakkı suretil yasin_i şerifi ve elyevm meliketi ve hadimu ve bi hakkı suretil yasin_i ve ayetişşerifi ve bi sırrı ve bi kudsiyeti ve bi azameti vakti haceti fi hezihil saati ve hasili muradi filan ibni filan,ibtalü küllü envari,veltılsımıve sihru ve tartü ve reddü şer ve şifaül beden celbir hayri innallahe yef alü ma yürid tarfatülayn vela havle vela kuvvete illa billa hil aliyyül aziym…… elvahan 3kere elacele 3kere essaate 3kere

1salavat 1 fatiha oku bitir……..not= yasini 7 kere okursun 1kere dönmeli okudunmu yasini 7 kere okunmuş sayılır

Bu tertıp bu azametler karada ve havada ne gibi büyü cazı sıhır v.s yapılmışsa bozar bunları hazır suya,yada nisan yagmuru suya,yada 7 kuyudan alınmış suya veye herhangi bir yiyecek ve içecek her şeye okursun 21 gün coğaltır coğaltır içer veya yersın. Buna biraz kekik ve naneye okur bunu suya ıslatır ve bir gün bekletilir ve sonra sıkacak bir şişeye koyar ayak basmıyacak şekilde işyerinin veya evinin dört köşesine serpersin bu bu kuru ve toz halınde olan naneler ve kekikler rın kokusu serp tigin yerden kaybolunca oradan sihir kaybolur bu binlerce denen miş ve ıyı sonuç alınmıştır artık bende buyu var kısmetım baglı,nasipim baglı,rızkım baglı, olayı bıtmıştır eksıksız ve oku noksansız yap eger olmazsa bozulmasa valla gel yakamdan tut bunu üstüne basa basa söylüyorum denemezem ve başarı olmazsa bunu soylemem.bunları yapmadan once temızlık şarttır gusul ve boy abdesti al ve 2rekat tovbe namazı,2rekat hacet namazı,rekat Allah rızası için namaz kıl butun kıldıgın namazların tesbıhını burada çek ve sonra 100kere tövbe ,100kere tevhid,100kere salavat cek seccadeye kapan YUNUS A.S yunus balıgının karnındakı cektıdgı tesbıhatı 41 kere seccade,de cek Allahtan burada hacetını iste aglıyararak istersen daha keskin olur ve seccaden kalk 1salavat ve 1 fatihayı oku ve yasini ve mübınlerde okunan ayetlerı oku işlem tamamdır ALLAH C.C dualarınızı kabul etsin saglıcakla vesselam

Bir önceki yazımız olan Kalp Tesiri İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arama Sonuçları:

  • büyü bozan dualar
  • buyuyu bozan dualar
  • büyü bozucu dualar
  • büyü bozan ayetler
  • büyüyü kesin bozan dualar

© 2010 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask