www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Gizli Tarikatlar

DÂVÛD BİN A’ZEB

DÂVÛD BİN A’ZEB

Evliyânın büyüklerinden. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Doğum ve vefât yerleri, târihleri belli değildir. Devrinin velî kulları huzûrunda yetişen Dâvûd bin A’zeb, haram ve şüphelilerden çok sakınan verâ ve takvâ sâhibi...
DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ

DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ

Son devir velîlerinden. Malatya’nın Dârende kazâsının Yenice nâhiyesinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1916 (H.1334) yılında Maraş’ta vefât etti. Babasının ismi Hacı Yûsuf Ağa, annesinin ismi Emine Hanımdır. İlk...
DA’LEC BİN AHMED

DA’LEC BİN AHMED

Hadîs ve fıkıh âlimi, velîlerden. Künyesi, Ebû İshâk Sicistânî’dir. 874 (H.260) senesinde doğdu. 962 (H.351) de Bağdat’ta vefât etti. Mekke’deAli bin Abdülazîz ve diğer âlimlerden, Basra’da Hişâm bin Seyrafî...
DAHMEL BİN ABDULLAH

DAHMEL BİN ABDULLAH

Yemen’de yetişen evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi belli değildir. Yemen’in Sahban beldesinde doğdu. KünyesiEbü’t-Tukâ’dır. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Zamânın âlimlerinden ilim öğrenerek yetişti....
ÇOMAK DEDE

ÇOMAK DEDE

Hangi asırda yaşadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunamayan Çomak Dede’nin kabri Kahramanmaraş’ın Sakarya mahallesindeki, Sakarya caddesi üzerinde küçük bir bahçe içindeki ağaçların arasında olup, dışarıdan bakıldığında...
ÇIRAĞ-I DEHLİ

ÇIRAĞ-I DEHLİ

Hindistan’da yetişen Çeştiyye yolunun büyük velîlerinden. İsmi Mahmûd, lakabı Nasîrüddîn’dir. Sülâlesi Horasan’dan gelip Hindistan’a yerleşmişti. Bâzı kaynaklara göre İmâm-ı Hüseyin’in bâzı kaynaklara...
ÇERKEZ ŞEYHİ

ÇERKEZ ŞEYHİ

Çorum velîlerinden. İsmi Ömer Lütfi olup, babasınınki Abisal Beydir. Çerkez Şeyhi ismiyle meşhur oldu. 1849 (H. 1266)’da Kafkasya’da doğdu. Yedi yaşında âilesi ile birlikte Trabzon’a yerleşti. Sonra Tokat’ın Batmantaş...
ÇELEBİ HÜSREV

ÇELEBİ HÜSREV

İkinci Bâyezîd ve Kânûnî Sultan Süleymân devri mevlevî büyüklerinden. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin soyundandır. Babası Kâdı Mehmed Paşa, annesi Âbide Hanımefendidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1562 (H.968) yılında...
ÇELEBİ HÜSÂMEDDÎN

ÇELEBİ HÜSÂMEDDÎN

Konya’da yetişen evliyânın büyüklerinden. Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî hazretlerinin en önde gelen talebesi olup, onun halîfesi, vekîlidir. İsmi, Hasan bin Muhammed olup, nesebi, Tâc-ül-Ârifîn Ebü’l-Vefâ hazretlerine...
ÇELEBİ HALÎFE

ÇELEBİ HALÎFE

Osmanlılar devrinde on beşinci yüzyılda Anadolu’da yetişmiş olan âlim ve velîlerden. İsmi, Muhammed olup, babasının ismi Mahmûd’dur. Büyük âlim ve evliyâ Cemâleddîn Aksarâyî hazretlerinin torunlarındandır. Cemâl Halvetî...
ÇELEBİ FERRUH

ÇELEBİ FERRUH

On altıncı asır mevlevî büyüğü ve velîlerden. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin soyundandır. Neseben hazret-i Ebû Bekr’e dayanır. Doğum târihi belli değildir. 1592 (H. 1000) yılında vefât etti. Küçük yaştan îtibâren...
ÇELEBİ CEMÂLEDDÎN

ÇELEBİ CEMÂLEDDÎN

Anadolu velîlerinden. Doğum ve vefât târihi belli değildir. Anadolu’nun neresinde yaşadığı da kesin olarak bilinmemektedir. Babasının ismi Emir Ali Küçük’tür. Hayâtı hakkında fazla bilgi bulunmayan Çelebi Cemâleddîn, Sultan...
ÇELEBİ BUSTAN

ÇELEBİ BUSTAN

Konya’da yetişen velîlerden. 1647 (H.1057)’de doğdu. Mevlevî şeyhlerinden Abdülhalîm Efendinin oğludur. Babasının yanında yetişti. Çocukluğundan îtibâren dergâha âit vakıf işlerini görmeye başladı. Aynı zamanda babasının...
ÇELEBİ ÂRİF KÜÇÜK

ÇELEBİ ÂRİF KÜÇÜK

Anadolu’da yetişen Mevleviyye tarîkatının büyüklerinden. Hayâtı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Yedi yaşında babasını kaybetti. Şeyh Küçük Muhammed Efendinin sohbetlerinde yetişip...
Gizli Tarikat OPUS DEI Kimlerdir?

Gizli Tarikat OPUS DEI Kimlerdir?

OPUS DEİ… Kimilerine göre dünyayı yöneten en etkili KATOLİK örgüt… 1 milyona yakın sempatizanı, dünyada 70 ülkede 80 bin üyesi bulunan ve de dünyanın en gizemli KATOLİK TEŞKİLATI olduğu ileri sürülen İspanya kanı taşıyan...

© 2010 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask