www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Dilek Duaları » Sevgilim Beni Aramıyor Duası

7- defa Fatiha Suresi okunacak…

1-FATİHA
Bismillahirrahmanirrahim
1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

Bakara Suresi 1-5.ayetleri 1,3,5 veya 7 defa okunacak…

2-BAKARA
Bismillahirrahmanirrahim
1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Velelzıne yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

Bakara Suresi 163-164. ayetler 1 defa okunacak…

163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil
bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil
erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı
ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun

Bakara Suresi 255.ayet(Ayet-el Kürsî) 7 defa okunacak…

255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm*ve al yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’*
vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

Bakara Suresi 285-286.ayet (Amen-er Resûlü) 1 veya 3 defa okunacak…

285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve
melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na
ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr 286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha*
leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na*
rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna
ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Al-i İmran Suresi 18-19.ayetler 1,3,5 veya 7 defa okunacak…

3-AL-İ İMRAN
Bismillahirrahmanirrahim
18. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel
azızül hakım 19. İnned dıne indellahil islam* ve mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba’di ma caehümül
ılmü bağyem beynehüm* ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab

Araf Suresi 54-56.ayetler 1 veya 3 defa okunacak…

7- ARAF
Bismillahirrahmanirrahim
54. İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil
leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih*ela lehül halku
vel emr* tebarakellahü rabbül alemın 55. Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh* innehu la yühıbbül mu’tedın
56. Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü havfev ve tamea* inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın

Müminun Suresi 115-118.ayetler 1,3,5 veya 7 defa okunacak…

23- MUMİNUN
Bismillahirrahmanirrahim
115. E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun 116. Fe teallellahül melikül
hakk* la ilahe illa hu* rabbül arşil kerım 117. Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe
innema hısabühu ınde rabbih* innehu la yüflihul kafirun 118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

Saffat Suresi 1-10.ayetler birkaç defa okunacak…

37- SAFFAT
Bismillahirrahmanirrahim
1. Vessaffati saffa 2. Fezzacirati zecra 3. Fettaliyati zikra 4. İnne ilaheküm le vahıd 5. Rabbüs semavati
vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık 6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid 8. La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib
9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb 10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb

Rahman Suresi 33-35.ayetler 1,3,5 veya 7 defa okunacak…

55- RAHMAN
Bismillahirrahmanirrahim
33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

Haşr Suresi 21-24.ayetler 1,3,5 veya 7 defa okunacak…

59- HASR
Bismillahirrahmanirrahim
21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu
nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune. 22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti
huverrahmanurrahıymu. 23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul
aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. 24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru
lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Cinn Suresi 1-4.ayetler 1,3,5 veya 7 defa okunacak…

72- CİNN
Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden. 3. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina
mettehaze sahıbeten ve la veleden. 4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan

10 – Bismillahir rahmanir rahiym. Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed.Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad
41 – Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e’uzü bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrin neffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased

21- Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e’uzü bi rabbin nas. Melikin nas İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiy sudurin nas. Minel cinneti ven nas.

her türlü Büyü ve huzursuzluğa Karşı geçeyarisi okunacak

Bir önceki yazımız olan Eşlerin Arasındaki Sıcaklığı Sağlamak İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arama Sonuçları:

  • araması için dua
  • sevdiğim beni arasın duası
  • sevgilim beni aramıyor
  • sevgilin seni araması için dua
  • sevgilin araması için dua

© 2011 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask